Miyerkules, Setyembre 21, 2011

Banghay-Aralin sa Filipino I (Ang Pag-ibig ni Emilio Jacinto)

Banghay-Aralin
Sa
Filipino III


I.Mga Layunin
            Sa pamamagitan ng larawan, 80% ang mga mag-aaral sa ikatlong taon ay inaasahang:
a.     Nakapagbibigay-kahulugan sa mga mahihirap na salita;
b.     Nakapagtutukoy ng teoryang panliteratura na ginamit sa akda;
c.     Nakapagpapahayag ng mga sariling paraan ng mga sariling paraan ng pagpapadama ng pag-ibig; at
d.     Nakapagsisipi ng mga pahayag mula sa sanaysay.
II. Paksang-Aralin
            Paksa                            : “Ang Pag-ibig” ni Emilio Jacinto
            Sanggunian                    : Badayos, Paquito B. Yaman ng Pamana III. Pp. 162-169
            Kagamitan                     : larawan, hugis pusong cartolina, graphic organizer (positive-negative chart)
            Pagpapahalagang Moral : Paggalang sa damdamin ng iba
            Kasanayan                    : pagsang-ayon at pagsalungat

III. Pamamaraan
A.     Pangganyak
Sa araw-araw nating pamumuhay, hangad natin ay kapayapaan at katahimikan. Ngunit hindi talaga maiiwasan ang mga masasamang pangyayari, pag-uugali at kilos.
Magpapaskil ng dalawang larawan ang guro sa pisara.
Pansinin ang dalawang larawang pinaskil ko sa pisara.
·         Ano ang makikita sa unang larawan? Sa ikalawang larawan?
·         Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng larawan?
B.     Paglalahad
Ang kapayapaan ay nakakamit dahil sa pagmamahal na namamayani sa bawat isa. Kung nagmamahal ka, igagalang mo ang iyong mga magulang, tutulungan ang iyong kapwa at lilinisin ang iyong kapaligiran. Kasamaan naman ang dulot ng kawalan ng pagmamahal. Naiinggit ka sa iyong kapwa, sinusuway ang mga magulang at kaligayahan mo ang kapahamakan ng sangkatauhan. Nagkakaiba an gating palagay sa kahulugan ng tunay na pagmamahal. Tunghayan natin ang pagpapakahulugan at pagpapahalaga ni Emilio Jacinto sa pagmamahal sa kanyang sanaysay na pinamagatang “Ang Pag-ibig.”
           
C.      Pagbibigay ng Pangganyak na Tanong
Alam kong may ideya na kayo tungkol sa sanaysay pero sa kabilang banda may mga katanungan din kayong gusting mabigyang-linaw.
Ilalahad ng mga mag-aaral ang kanilang mga tanong ukol sa sanaysay na “Ang Pag-ibig”.
·         Bakit pinamagatang “Ang Pag-ibig” ang sanaysay ni Emilio Jacinto?
·         Paano inilarawan ng may-akda ang pag-ibig?
·         Ano ang magagandang dulot ng pag-ibig?
·         Ano ang maaring mamayani kung walang pag-ibig?

D.    Pag-alis ng Sagabal
Bibigyan ko ang bawat isa ng mga papel na hugis puso. Nakasulat sa mga puso ang mga mahihirap na salitang kailangan niyong itapat sa mga kahulugang ipapaskil sa pisara.
NANGANGATAL        panginginig ng katawan o tinig kapag nagagalit natatakot o nagiginaw
NALIPOS                    ganap na natakpan
PITA                           ibig; matinding pag-asam
ABA                           dukha
MANAMBITAN         pagsusumamo; pagmamakaawa
E.     Pagtatalakay
Sa mga hugis pusong ibinigay ng guro kanina, ipapangkat ang klase sa tatlo. Ang nakakuha ng malalaking puso ang kabilang sa unang pangkat. Ang may maliliit na puso ang kabilang sa unang pangkat. Ang may maliit na puso ang ikalawang pangkat. Ang nakakuha naman ng mga pusong may hugis tao sa loob ay ang ikatlong pangkat.
Unang Pangkat
Sumipi ng mga pahayag na naglalarawan o kakikitaan ng mga positibong dulot ng pag-ibig. Isulat sa cartolina.
·         Bakit napili ninyo ang mga pahayag na ito?
·         Anu-ano ang magagandang dulot ng pag-ibig?
·         Sumasang-ayon ba kayo sa magagandang dulot ng pag-ibig ayon kay Emilio Jacinto? Bakit?
Pangalawang Pangkat
Sumipi ng mga pahayag na naglalarawan ng mga negatibong pangyayari dahil sa kawalan ng pag-ibig. Isulat sa cartolina.
·         Bakit napili ninyo ang mga pahayag na ito?
·         Anu-ano ang magagandang dulot ng pag-ibig?
·         Sumasang-ayon ba kayo sa magagandang dulot ng pag-ibig ayon kay Emilio Jacinto? Bakit?
Pangatlong Pangkat
Sumipi ng mga pahayag na nasasangkot ng mga taong may magagandang dulot o may masasamang dulot ng kawalan ng pag-ibig. Pangalanan ang bawat isa. Isulat ang pahayag at ang mga tao sa cartolina.
·         Ano ang maaaring mangyari sa kanila kapag namayani ang pag-ibig?
·         Ano ang maaaring mangyari sa kanila kapag walang pag-ibig?
Bibigyan lamang ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang magawa ang mga iniatas sa kanila. Magbabahaginan ang bawat grupo sa harap ng klase.
F.      Pagsagot sa Pangganyak na Tanong
Mula sa binahagi ng bawat pangkat sa klase, ilahad muli ang inyong tanong kanina at sagutin ninyo pagkatapos.
Ilalahad ng mga mag-aaral ang kanilang mga tanong at sagot.

G.    Pagpapalawak
Mananatili ang mga mag-aaral sa kanilang mga pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng angkop na awit na naglalarawan sa pag-ibig ng Poong Maykapal (Pangkat 1), pag-ibig sa Magulang (Pangkat 2), at pag-ibig sa kapwa at bayan (Pangkat 3). Aawitin ito ng bawat pangkat sa harap ng klase. Bawat sa ay kailangang maglahad ng mga paraan paano ipapadama ang pag-ibig sa Poong Maykapal, magulang, kapwa at bayan.
H.     Paglalapat
Pansinin ang pahayag na ito.
    “Kung ang magulang ay walang pag-ibig sa anak, sino ang magbabatang mag-iiwi sa mga sanggol? At mabubuhay naman kaya ang mga anak sa sarili lamang nila? Kung ang anak kaya naman ay walang pag-ibig sa magulang, sino ang maging alalay at tungkod sa katandaan? Ang kamatayan ay lalo pangn matamis kaysa buhay para sa matandang nangangatal ang tuhod at nanlalabo ang pagod na mga mata ay wala nang malingapang mag-aakayat at makaaaliw sa kanyang kahinaan.”
·         Sinu-sino ang pinag-uusapan sa pahayag na ito mula sa sanaysay?
·         Paano umikot sa mga taong ito ang Pag-ibig?
          Ang mga taong ito na binanggit sa sanaysay ang sentro ng pag-ibig. Samakatuwid nakatuon ang pag-ibig sa mga taong  binanggit. Kung gayon anong teoryang pampanitikan ang ginamit sa sanaysay na ito?

Teoryang Humanismo
                  Ano ang teoryang Humanismo?
                                  Ang tao ang sentro ng pagsusuri sa akda.

        I. Paglagom ng Seleksyon
                  Ang mga siniping pahayag ng bawat pangkat ay ilalagay sa loob ng graphic organizer (positive-negative chart) na ipapaskil sa pisara.

NEGATIBO                        Ang Pag-ibig ni Emilio Jacinto                      POSITIBO
                                                 MGA PANGALAN


Anu-ano ang mga magagandang dulot ng pag-ibig?
Ano-ano ang maaring ibunga ng kawalan ngn pag-ibig?
Sinu-sino ang nakadama ng pag-ibig?

        J.Ebalwasyon
                Sa isang kalahating papel sagutin ang mga sumusunod na tanong:
                              Ibahagi ang iyong karanasan sa pag-ibig.
                              Paano mo ito pananatilihin?
                              Ibahagi ang iyong karanasan sa mga bunga ng kawalan ng pag-ibig.
                              Paano mo ito maiiwasan?

IV. Takdang-Aralin
               Sumulat ng isang sanaysay na may kaugnayan sa pag-ibig. Ang sanaysay na gagawin ay dapat sumunod sa mga pamantayan.
May 3 talata (simula, katawan, wakas
May 5 pangungusap bawat talata
May organisado at malikhaing ideya/kaisipan
Dapat malinis at maganda ang sulat kamay
Isulat sa short bond paper

 

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento